தொடர்புகளுக்கு...
     
 
கழகத் தலைவர்   கழக செயலாளர்
நந்தபாலன் அகில்ராஜ்
அராலி தெற்கு,
வட்டுக்கோட்டை
TP:0094775860084
  பாலேந்திரன் கஜன்
அராலி தெற்கு,
வட்டுக்கோட்டை
TP: 0094774897445

     
கழக போசகர்   கழக உபதலைவர்
பொன்னையா சிவராசா
அராலி தெற்கு,
வட்டுக்கோட்டை
0094 771 894130
0094 213 216551
  இலகுநாதன் டுயேந்திரன்
அராலி தெற்கு,
வட்டுக்கோட்டை
0094 779 773207

     
       
 

Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan.