மாவத்தை விழையாட்டுக்களக நிர்வாகம் (2012)
     
 
       
  தலைவர் :   க.துஷ்யந்தன்  
     
  செயலளர் :   யோ.கஜன்  
     
  பொருளாளர் :   மா.சலன்ராஜ்  
     
  உப தலைவர் :   ப.தீபன்  
     
  உப செயலாளர் :   சி.டிலக்சன்  
     
  விளையாட்டுத் தலைவர் :   கு.அருட்குமரன்  
     
  கழக போஷகர்கள் :   பொ.சிவராசா ,   க.கமலநாதன்
     
  நிர்வாக உறுப்பினர்கள் :   பு.துசிகரன் , பொ.ரிகாந்தன் , து.யசிந்தன்
       
       
 

Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan.