அராலி கிராமத்தின் இணையத்தளங்கள் ...
     
 
அராலி
அம்மன் கோவில்
அராலி
பிள்ளையார் கோவில்
அராலி
சிவன் கோவில்
www.aralyamman.com www.aralypillaiyar.com www.aralysivan.com
     
அராலி
மாவத்தை விழையாட்டு களகம்
அராலி
சரஸ்வதி மகா வித்தியாலயம்

 
 
www.aralymsc.com www.aralysmv.com  
 
     
     

Copyright 2011 © . All rights reserved Mawatta Sports Club.  Design By : S.Majureshan.